Changes

Jump to navigation Jump to search

Eastern Europe phrasebook

3,790 bytes added, 21:03, 15 July 2009
no edit summary
'''Numbers'''
 
one - jeden / jedna / jedno
 
two - dva / dvě
three - tři
 
four - čtyři
five - pět
six - šest
seven - sedm - pronounced "sedum"
 
eight - osm - pronounced "osum"
 nine - devět  ten - deset  
eleven - jedenáct
 twelve - dvanáct thirteen - třináct fourteen - čtrnáct fifteen - patnáct sixteen - šestnáct seventeen - sedmnáct - pronounced "sedumnáct" eighteen - osmnáct - pronounced "osumnáct" nineteen - devatenáct
twenty - dvacet
 
twenty one - dvacet jedna
 
twenty two - dvacet dva
 
twenty three - dvacet tři
 
thirty - třicet
 
forty - čtyřicet
 
fifty - padesát
 sixty - šedesát
seventy - sedmdesát - pronounced "sedumdesát"
 
eighty - osmdesát - pronounced "osumdesát"
ninety - devadesát
 
one hundred - sto
 two hundred - dvě stě
three hundred - tři sta
 
four hundred - čtyři sta
five hundred - pět set
# Hello - '''Ahoj (informal) / Dobrý večer (good morning) / dobrý večer (good evening) '''# Excuse me... - '''promiňte'''# Do you possibly drive in the direction of Prague? - '''Jedete směrem do Prahy?'''# Could I get a lift to ...? '''Můžete mne vzít ...'''# - a gasstation / a parking place? / along the highway - ''' k benzínce / na parkoviště / k dálnici '''# Can you lift me to … for free? / I can't pay. '''Můžete mne vzít zdarma do … ? Nemohu to zaplatit.'''# Do you speak a foreign language? / Could you speak slower, please? - ''' mluvíte nějakou cizí řečí? / Můžete prosím mluvit pomaleji.# yes / no / maybe / no thanks - '''ano / ne / možná / ne děkuji'''# That’s great / perfect / bad / no problem - '''to je vynikající / perfektní / špatný / to není problém'''# I don't understand. / I don't know. - '''nerozumím / nevím'''# I'm going to ... / Where are you going to? '''ja jdu do. kam jdete# My name is... / What's your name? / I’m from... / Where are you from? '''Jmenuji se … / Jak se jmenujete? / Jsem z … / Odkud jste?'''# I’m ... years old. / How old are you? - Je mi ... let/ Kolik je ti?# I study.... / My subjects are... / I’m in my ... year. / I will become a ....# I have a boy-friend/a girl-friend. / I'm married.# I’m on holiday. / I visit friends in... / I'm hitchhiking around... - ..# I will stay for... / I’m going back...# Don’t touch me! / Let me out! / Stop! / Help! - '''Nešahejte na mne! / Pusťte mě ven! / Zastavte! / Pomóc!'''# Can you drop me off here? '''Tady mi můžete zastavit ?''' # Thank you! / Have a nice day! - '''Děkuji! / Pěkný den!'''# Where can I find ...? - '''Kde mohu najít ...?'''# - the city centre / a map - '''cetrum města / mapa ''' # - a toilet / a supermarket / a pharmacy / a campsite - '''záchod / obchod / lékárna / kempink'''# - an internetcafe / a cashmachine / a bank - '''internetová kavárna / bankomat / banka'''# - a metrostation / a busstation / a trainstation - '''zastávka metra / autobusová zastávka / vlakové nádraží'''# - the highway to ... / a good hitchhikingspot - # water / tea / hot chocolate / coffee - '''woda / čaj / horká čokoláda / káva'''# beer / (red, white) wine / juice - '''piwo / (červené, bílé) víno / džus'''# vegetarian / diner / bread / a cheap restaurant# Cheers! / Enjoy your meal!# I’m hungry / thirsty / fine / cold / hot / sick# north / east / south / west - '''sever / východ / jih / západ'''# yesterday / today / tomorrow - '''včera / dnes / zítra'''# zero / one / two / three / four / five hundred / six / seven / eight / nine / ten - '''nula / jeden / dva / tři / čtyři / pět set/ šest / sedum / osum / devět /deset'''# eleven / twelve / thirteen / fourteen / fifteen / sixteen / seventeen / eighteen / nineteen / twenty - '''jedenáct / dvanáct / třináct / čtrnáct /patnáct/ šestnáct / sedmumnáct / osumnáct / devatenáct / dvacet'''# twenty-one / thirty - '''dvacet jedna / třicet'''# hour / day / week / month / kilometre - '''hodina / den / týden / měsíc / kilometr'''# left / right / straight on / before / after - '''vlevo / vpravo / rovno / před'''# this / next / last - '''to / další / poslední'''# often / seldom / never / long / short# up / down / over / under - '''nahoru /dolu/přes/ pod'''# How far is it (on foot)? / Where are we? - '''Jak daleko je to(pěšky)? / Kde jsme?'''# How much does it cost? / What time is it? - '''Kolik to stojí? / kolik je hodin?'''# We are looking for a place to sleep.# Where can we buy a ticket? - '''Kde si mohu koupit lístek?'''# Who? / What? / Where? / Why? / When? - '''Kdo? / Co? / Kde? / Proč? / Kdy?'''# How? / How much? / How long? / Which? - '''Jak? / kolik? / Jak dłuoho? / Který(m.)? / Která(f.)'''
=== Slovak ===
2
edits

Navigation menu